NAAM EN ZETEL.                          

Artikel 2. 

1. De stichting draagt de naam: Stichting Groenste Hart. 

2. Zij is gevestigd te Leerdam. 

DOEL. 

Artikel 3.

1. De stichting heeft ten doel:

    1. het creëren van zoveel mogelijk draagvlak onder een zo breed mogelijk publiek voor een duurzame en innovatieve ontwikkeling van de gemeente Vijfheerenlanden, waarin synergie wordt gerealiseerd tussen economische groei van het gebied en een duurzame ontwikkeling van het buitengebied tot een natuurrijk cultuurlandschap met een grote biodiversiteit, duurzame landbouw, ontwikkeling van de sector toerisme en recreatie, duurzaam waterbeheer en duurzaam opwekken en omgaan met energie; 
    1. het uitdragen en bevorderen van de unieke positionering van de Vijfheerenlanden als toekomstig landelijk voorbeeld van duurzame economische groei in samenhang met duurzame landbouw, een duurzame ontwikkeling van de sector toerisme en recreatie, natuurbehoud, duurzaam waterbeheer en duurzaam omgaan met energie; 
    1. het ontwikkelen van bouwstenen voor het lange-termijn beleidsplan voor de gemeente Vijfheerenlanden waarin deze beoogde maximale synergie nader is uitgewerkt, in samenspraak met de beste deskundigen op de diverse deelgebieden; 
    1. het uitoefenen van een waakhondfunctie in die zin dat de stichting alle actoren binnen en/of buiten de regio attendeert op gunstige duurzame ontwikkelingen die in Vijfheerenlanden kunnen worden toegepast, dan wel  op ongunstige ontwikkelingen die in tegenspraak kunnen zijn met een duurzame ontwikkeling en die dus zouden moeten worden geweerd of aangepast.

2. De stichting wil haar doel onder meer verwezenlijken door:

a.het geven van voorlichting en andere vormen van communicatie;

b.het samenwerken met overheden en maatschappelijke organisaties, waaronder verenigingen, stichtingen, politieke partijen, ondernemingen en particulieren.